Notice

This multimedia story format uses video and audio footage. Please make sure your speakers are turned on.

Use the mouse wheel or the arrow keys on your keyboard to navigate between pages.

Swipe to navigate between pages.

Let's go
EDPS/EDPB
2021

Europadag 2021

Logo https://edpb.edps.europa.eu/europadag-2021

English French German

Wist u dat uw klikken en likes op sociale media kunnen worden gebruikt om u te profileren en uw gedrag te beïnvloeden? Door online winkelen, sociale media of zoekopdrachten in zoekmachines laat u een spoor van informatie over uzelf achter. Nieuwe technologieën en het gebruik van het internet bieden niet alleen voordelen, maar kunnen ook risico’s inhouden voor uw persoonsgegevens.    

Privacy en gegevensbescherming zijn weliswaar met elkaar verbonden, maar worden in de hele wereld algemeen erkend als twee afzonderlijke rechten. In Europa worden ze gezien als essentiële componenten voor een duurzame democratie.    

Een van de voornaamste beginselen in de EU is privacy, ofwel het recht op een privéleven, op autonomie, op controle over gegevens over uzelf, en het recht om met rust gelaten te worden.    

Bij gegevensbescherming gaat het om de bescherming van alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke (levende) persoon, zoals namen, geboortedata, foto’s, video-opnamen, e-mailadressen en telefoonnummers. Andere gegevens, zoals IP-adressen en communicatie-inhoud – die verband houden met of verstrekt worden door eindgebruikers van communicatiediensten – worden ook als persoonsgegevens beschouwd.

Gegevensbescherming is er specifiek op gericht de behoorlijke verwerking (verzamelen, gebruiken, bewaren) van persoonsgegevens door zowel de openbare als de particuliere sector te garanderen.
Goto first page
Privacy en gegevensbescherming zijn twee rechten die verankerd zijn in de EU-Verdragen en in het EU-Handvest van de grondrechten – zowel de instellingen en organen van de EU als de EU-landen zijn eraan gebonden.

Bovendien legt artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) de EU de verplichting op om gegevensbeschermingsregels voor de verwerking van persoonsgegevens vast te stellen. De EU is uniek omdat ze in haar grondwet in een dergelijke verplichting voorziet.
Goto first page
De EU hanteert al decennialang strenge normen voor de wet op de gegevensbescherming. Op grond van de wet kunnen personen specifieke rechten inzake gegevensbescherming uitoefenen en zijn organisaties (uit de openbare of de particuliere sector) die hun gegevens verwerken, verplicht deze rechten te respecteren.

De EU heeft in april 2016 een nieuw rechtskader goedgekeurd,  de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de richtlijn betreffende gegevensbescherming op het gebied van politie en wetshandhaving.

De AVG, die sinds mei 2018 in de hele EU van kracht is, is de meest uitgebreide en vooruitstrevende wetgeving inzake gegevensbescherming ter wereld en wordt geactualiseerd om in te spelen op de gevolgen van het digitale tijdperk.
Goto first page
In de meeste landen zijn nationale
gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA’s) of regelgevende instanties opgericht als hoeders van de gegevensbescherming. Voor een doeltreffende handhaving van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben de gegevensbeschermingsautoriteiten de bevoegdheid om overtredingen te onderzoeken, op te sporen en te bestraffen, en hebben zij de verantwoordelijkheid om het publiek bewust te maken van de rechten en verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming in het algemeen.

In de EU wordt deze doeltreffendheid versterkt door het vereiste dat gegevensbeschermingsautoriteiten onafhankelijk moeten zijn van politieke, gouvernementele of andere invloeden.

Bovendien zorgt een goede samenwerking tussen de gegevensbeschermingsautoriteiten via het Europees Comité voor gegevensbescherming – of EDPB – voor een grotere samenhang van de gegevensbescherming in de EU.  

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming – of EDPS – is de onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteit van de EU.
Goto first page
Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) heeft als doel toe te zien op de consequente toepassing van de
algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de
Europese richtlijn wetshandhaving in de Europese Economische Ruimte (EER), en bevordert de samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten in de EER.    

Het Comité:
  • geeft algemene aanwijzingen (o.m. richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken) om de wet te verduidelijken; 
  • brengt conformiteitsadviezen en -besluiten uit om de consequente toepassing van de AVG door de toezichthoudende autoriteiten in de EER te waarborgen; 
  • bevordert de samenwerking en uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen nationale toezichthoudende autoriteiten; 
  • adviseert de Europese Commissie in verband met de bescherming van persoonsgegevens en de nieuwe voorgestelde wetgeving in de Europese Unie.
Goto first page
Het Comité bestaat uit vertegenwoordigers van de toezichthoudende autoriteiten en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS). De toezichthoudende autoriteiten van de staten van de EER-EVA (Europese Vrijhandelsassociatie), d.w.z. IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, zijn ook lid met betrekking tot AVG-gerelateerde aangelegenheden, hoewel zij geen stemrecht hebben en evenmin kunnen worden verkozen tot voorzitter of vicevoorzitter van het EDPB.

De Europese Commissie en – wat AVG-aangelegenheden betreft – de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hebben het recht om zonder stemrecht deel te nemen aan de activiteiten en vergaderingen van het Comité.

Het Comité is opgericht bij de AVG en is gevestigd in Brussel.  

Bekijk de video op onze website of hieronder om meer te weten te komen over hoe het comité zorgt voor de uniforme toepassing van de AVG in de EER.  

Lees de brochure om meer te weten te komen over uw rechten op grond van de AVG.    

Bezoek de website van het Comité om meer te weten te komen over ons werk van het EDPB.  

Klik hier voor een overzicht van de toezichthoudende autoriteiten in de EER.
Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Goto first page
De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is de onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteit van de EU.  

Gegevensbescherming is een grondrecht dat wordt beschermd door EU-wetgeving. De EDPS verdedigt het recht van personen op bescherming van hun persoonsgegevens, bijvoorbeeld door hen bewust te maken van de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking van hun persoonsgegevens, dat wil zeggen het verzamelen, gebruiken of opslaan ervan.  

De taak van het personeel van de EDPS bestaat erin praktische oplossingen te vinden voor problemen op het gebied van gegevensbescherming, met als doel de rechten en vrijheden van mensen te beschermen wanneer hun persoonsgegevens worden verwerkt.  

Bezoek de website van de EDPS om u aan te melden voor de
nieuwsbrief van de EDPS, waarin de belangrijkste ontwikkelingen in de activiteiten van de EDPS aan bod komen en een overzicht wordt gegeven van onze onlangs aangenomen adviezen en andere documenten. Neem dan ook een abonnement op de TechDispatch-rapporten van de EDPS, die tot doel hebben opkomende ontwikkelingen in de technologie uit te leggen.  

Bekijk de video of lees de brochure om meer te weten te komen over de manieren waarop de EDPS de EU-normen inzake gegevensbescherming en privacy handhaaft en versterkt, zowel in de praktijk als in de wet. 

Technologie heeft heel wat positieve veranderingen teweeggebracht in onze levens. Zo speelt het internet een belangrijke rol in onze dagelijkse bezigheden. Lees meer over uw rechten op het gebied van gegevensbescherming in het digitale tijdperk wanneer u te maken hebt met de instellingen, organen en instanties van de EU. 

De EDPS beschikt over ruime bevoegdheden om de consequente handhaving van de gegevensbeschermingsregels binnen de instellingen, organen en instanties van de EU te waarborgen en te controleren. Bekijk dit informatieblad om meer te weten te komen over deze handhavingsbevoegdheden. 

De verwerking van persoonsgegevens – of het nu gaat om verzamelen, opslaan, gebruiken of openbaar maken — beperkt het recht op bescherming van persoonsgegevens. Volgens de EU-wetgeving moet de verwerking zowel noodzakelijk als evenredig zijn.  

De korte handleiding van de EDPS over noodzaak en evenredigheid helpt de instellingen, organen en instanties van de EU om te beoordelen of maatregelen die gevolgen hebben voor de grondrechten op privacy en op de bescherming van persoonsgegevens, verenigbaar zijn met het EU-Handvest van de grondrechten. 

Alle instellingen, organen en instanties van de EU verwerken persoonsgegevens. Dat doen ze om allerlei redenen, bijvoorbeeld om personeel aan te werven, salarissen te betalen, over dienstverleningscontracten te onderhandelen of bezoekers toegang tot hun gebouwen te verlenen. Als die persoonsgegevens per ongeluk of opzettelijk zoekraken, worden gestolen of worden ingezien, kan dat ernstige gevolgen hebben voor de personen van wie de persoonsgegevens zijn. Dit wordt een inbreuk in verband met persoonsgegevens genoemd. Meer informatie over de beveiligingsmaatregelen die instellingen moeten
moet nemen om inbreuken op gegevens te voorkomen, door naar beneden te scrollen en onze video's over dit onderwerp te bekijken. Of lees onze factsheet over inbreuken in verband met persoonsgegevens.     

Bezoek de website van de EDPS om meer over ons werk te weten te komen.

www.edps.europa.eu


Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Goto first page
Goto first page
Scroll down to continue Swipe to continue
Swipe to continue